Spiga

Maksud Khitbah ( Pertunangan )


Definisi

Menurut bahasa, pertunangan ialah berkehendak kepada perkahwinan, bertunang seseorang lelaki dengan seseorang perempuan ; melahirkan hasrat untuk berkahwin[1].

Dalam kamus dewan, bertunang ialah mengikat janji untuk menjadi suami isteri (berkahwin)[2].

Menurut istilah, pertunangan menurut malikiah, menuntut untuk berkahwin dengan perempuan dan menurut syafi’iyah pertunangan membawa maksud menuntut penunang (pihak lelaki) untuk berkawhin dalam ikatan pertunangan[3].

Dr. Muhammad Uqlah menakrifkan pertunangan ialah berkehendak pihak lelaki untuk menyatakan keinginannya untuk berkahwin dengan perempuan yang tertentu jauh daripada larangan-larangan syariat[4].

Manakala, Dr. Wahbah zuhaili mendefinisikan, pertunangan merupakan menyatakan keinginan untuk berkahwin dengan perempuan tertentu, dan mengetahui perempuan itu atau walinya mengenai pertunanagn tersebut[5].

Secara kesimpulannya, pertunangan merupakan perjanjian untuk berkahwin daripada pihak lelaki dengan menyatakan keinginannya untuk berkahwinan dengan perempuan tertentu dengan pengetahuan perempuan tersebut dan juga walinya.



[1] Ibn Manzur, Lisan al-Arab, , Kaherah: dar al-ma’arif, jilid 9, hlm. 1194 ; Al-mu’jam al-wajiz, Mesir : Wizarah at-Tarbiah Wa at-Ta’lim hlm. 202.
[2] Kamus Dewan, 2002. edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 1490.
[3] Abdul Karim Zaidan, Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah, Jilid 6, Beirut : Mu’assah ar-risalah, hlm. 58.
[4] Muhammad uqlah, usrah fi al-islam, Jilid 1, Jordan: maktabah ar-risalah al-hadisah, hlm. 211.
[5] Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, jilid 7, damsyik: dar fikr, hlm. 10.

0 comments: